Na temelju članka 37. do 45. Zakona o ustanovama (NN 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19) , članka 204., 205. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/2022,46/22), Upravno vijeće raspisuje dana  15.srpnja 2022. godine

NATJEČAJ za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice
Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’ Umag

Ovim natječajem su propisani uvjeti i način provođenja postupka imenovanja Ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag.

Ravnatelja/icu  se imenuje na mandat od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno izabran/na.

Za Ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • Da ima hrvatsko državljanstvo
  • Završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti
  •  najmanje pet (5) godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom
  • Da ne postoje zapreke za rad u djelatnosti socijalne skrbi, sukladno čl. 261. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Životopis
  • Domovnicu
  • Diplomu o stručnoj spremi (dokaz o stručnoj spremi), preslika
  • Potvrdu o radnom stažu ( zapis potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu)
  • Potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju
  • Vlastoručno potpisanu Izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 261. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (izvornik)

Pored navedenih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kandidati moraju dostaviti i prijedlog Programa rada Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag za četverogodišnje razdoblje.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19 )  da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona;

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona.

 Poveznica na Internet stranici Narodnih novina:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

odnosno
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostavljaju se Upravnom vijeću  na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
154. brigade Hrvatske vojske 5, 52470 Umag
sa naznakom’Prijava na natječaj za Ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ – ne otvaraj’

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječajnog postupka u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sukladno odredbama Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99.  35/08,127/19.)

Upravno vijeće
Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’

NATJEČAJ SA PRIVOLOM