Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19) i članka  43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Tri (3) izvršitelja  (m/ž) na puno neodređeno radno vrijeme

UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

AD 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
– Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili stručni studij sestrinstva
– Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu
– Probni rad – 3 mjeseca

POGODNOSTI:
Osim stimulativnih primanja kandidatima koji nemaju mjesto prebivališta na području grada Umaga, Poslodavac nudi i sufinanciranje troškova smještaja do iznosa od 1.500,00 kn/199,09 EUR mjesečno, preračunato u EUR sukladno Zakonu o uvođenju Eura kao službene valute u RH donesen 13.05.2022. (NN 57/2022) s početkom primjene 01.01.2023.,prema kome je propisan fiksni tečaj za konverziju 7,53450 kn za 1 EUR. .

Na Natječaj se mogu javiti oba spola.

U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19 )  da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona;
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona.
Poveznica na Internet stranici Narodnih novina:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
odnosno
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa i sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, dostupno putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)- obična preslika
  • dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu
  • dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika 
  • dokaz o položenom stručnom ispitu  i presliku važeće licence
  • položen vozački ispit „B“ kategorije ( preslika vozačke dozvole)
  • elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).
  • privola za prikupljanje podataka

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.
Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati isključivo poštom na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos Medicinska sestra/tehničar – ne otvaraj“

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječaj je otvoren 60  (šezdeset) dana od dana objave na mrežnim stranicama
www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.burzarada.hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“  Umag , i HZZ -a.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom obavijesti o prijemu na rad izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa.

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec

NATJEČAJ SA PRIVOLOM