Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i članka 43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, Ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos radi provedbe aktivnosti i postizanja ciljeva definiranih Projektom EU „Demenca Acrosslo“

1. NJEGOVATELJ / ICA
Jedan (1) izvršitelja (m/ž) na puno određeno radno vrijeme u periodu od 25.04.2017. do 31.03.2018. godine

2. GERONTODOMAĆIN/ICA
Dva (2) izvršitelj (m/ž) na puno određeno radno vrijeme u periodu od 25.04.2017. do 31.03.2018. godine

3. POMOČNI RADNIK
Jedan (1) izvršitelja (m/ž) na određeno radno vrijeme u periodu od 25.04.2017. do 31.03.2018. godine
UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

AD 1. NJEGOVATELJ / ICA
• Stručna sprema – najmanje osnovnoškolsko obrazovanje i završen program osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba (u minimalnom trajanju od 600 nastavnih sati)
• Posebni uvjeti – poznavanje talijanskog jezika
• Probni rad – 3 mjeseca

AD 2. GERONTODOMAĆIN/ICA (m/ž)
• Stručna sprema – završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje i završen program osposobljavanja za gerontodomaćicu
• Probni rad – 3 mjeseca

AD 3. POMOČNI RADNIK
• Stručna sprema – završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje
• Probni rad – 3 mjesec
U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a te Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima)
– dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika
– za radno mjesto njegovatelj/ica i gerontodomaćin/ica – dokaz o završenom programu osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba (u minimalnom trajanju od 600 nastavnih sati) odnosno Uvjerenje za njegovateljicu/Uvjerenje za gerontodomaćicu
– za radno mjesto pomoćni radnik – preslika vozačke dozvole

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma AG Umag i HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.