Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i članka 43. Statuta Doma i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno radno vrijeme od 1 godine, u punom radnom vremenu

2. POMOĆNI RADNIKU KUHINJI / SERVIR-ka

Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

3. PRALJA / GLAČARA

Dva (2) izvršitelja (m/ž) na određeno radno vrijeme od 1 godine, u punom radnom vremenu

UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

AD 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

* Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili stručni studij sestrinstva

* Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu

Probni rad – 3 mjeseca

AD 2. POMOĆNI RADNIK U KUHINJI / SERVIR-ka

* Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje društvenog smjera

* Probni rad – 3 mjeseca

AD 3. PRALJA / GLAČARA

* Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje

* Posebni uvjeti – poznavanje talijanskog jezika i poznavanje rada na računalu

* Probni rad – 3 mjeseca

U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi. U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u roku od godinu dana od dana primanja u radni odnos steknu potvrdu o poznavanju istoga.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:

– životopis,

– presliku osobne iskaznice,

– presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),

– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a i/ili Ugovor o radu i/ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima)

– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu

– dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika

– ukoliko posjeduju, dokaz o položenom stručnom ispitu – za radno mjesto medicinska sestra / tehničar

– ukoliko ju posjeduju, kandidati za radno mjesto medicinsku sestru / tehničara uz prijavu moraju dostaviti i presliku važeće licence

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag

Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.

52470 Umag

„Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.

Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma AG Umag i HZZ-a ispostava Umag.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.