Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

Članak 1.
Poništava se natječaj, objavljen dana 25.05.2022. godine , za prijem u radni odnos na radno mjesto „Socijalni radnik“ koji je  objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, i Hrvatskoj Burzi rada .

Članak 2.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/22-06/01
URBROJ: 2105/05-19/01-22-9
Umag, 13. lipnja 2022. 

         Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.

ODLUKA