Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

Članak 1.
Poništava se natječaj, objavljen dana 03.05.2022. godine , za prijem u radni odnos na radno mjesto „Socijalni radnik“ koji je  objavljen na oglasnoj ploči Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, Burzi rada  kao i na Internet stranicama.

Članak 2.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/22-06/01
URBROJ: 2105/05-19/01-22-4
Umag, 23. svibnja 2022. 

         Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.

ODLUKA