Na temelju članka 37. Zakona o ustanovama, Ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag donosi

ODLUKU
o poništenju natječaja

Članak 1.

Poništava se natječaj, objavljen dana 02.09.2022. godine , za prijem u radni odnos na radno mjesto „Socijalni radnik/ica “ koji je  objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Umaga, Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i  Hrvatskoj burzi rada  

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 030-02/22-06/01
URBROJ: 2105/05-19/01-22-14
Umag, 20. rujna 2022.

Ravnateljica:
Diana Lekić, mag. oecc.

ODLUKA