Na temelju odredbi Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine”, broj 57/12, 120/12), a u cilju provođenja programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” (u nastavku HZZ), Ravnateljica objavljuje:

JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Primaju se polaznici stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž) na razdoblje do 12 mjeseci u punom radnom vremenu (osam sati dnevno) I to:
1. poslovni tajnik/administrator

UVJETI:
– stručni studij ekonomije/prvostupnik back.oec.
– poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijem u službu propisane u članku 15. ZSN-a .Polaznik se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:
a) ispunjavaju uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 I 120/12) I vode se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlene osobe najmanje 30 dana te trebaju imati manje od godine dana radnog iskustva ostvarenog po osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja mirovinskog osiguranja.
b) Polaznik ima naveden stupanj obrazovanja (stručna sprema) I struke, koji se do sada nisu stručno osposobaljavale u smislu članka 93. ZSN-a odnosno članka 41. Zakona o radu (NN 149/09,61/11.82/12 I 73/13)

Izabrani polaznici nemaju status zaposlenika Doma za starije I nemoćne osobe ”Atilio Gamboc’’ Umag, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane naknade za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dom podmiruje troškove polaganja stručnog ispita (prvi put) a postoji mogućnost (su) financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja.

S Polaznicima izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana sve prema Zakonu o radu (NN 149/09, 61/11, 82/12 I 73/13).

U prijavi na poziv Polaznici trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te priložiti slijedeće:

1. životopis (vlastoručno potpisan),
2. običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju
3. presliku osobne iskaznice,
4. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom polaznik dokazuje postojanje/nepostojanje radnog staža (ne starija od mjesec dana)
5. Izjavu vlastoručno potpisanu da kod Polaznika ne postoje zapreke iz čk. 15. ZNS-a te da se polaznik na poslovima navedenog stupnja obrazovanja i struke do sada nije stručno osposobljavao u smisli čk. 93 ZSN-a odnosno čl. 41 Zakona o radu ( potpis na Izjavi nije potrebno ovjeriti)
6. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,
7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete I uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju, o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni .

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni.

Prijave se podnose na adresu: Dom za starije I nemoćne osobe ’Atilio Gamboc’’ Umag,
( za stručno osposobljavanje za rad) 154. brigade Hrvatske vojske 5, najkasnije do 22.03.2016

Eventualne potrebne dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi sandra.sirotic@dom-umag.hr ili putem telefona 091 1 720 312
Ovaj se poziv objavljuje na web stranici Doma I HZZ Umag te oglasnoj ploči zavoda.

Ravnateljica
Diana Lekić, mag. oec.