Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1. FIZIOTERAPEUT
Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno radno vrijeme od godine dana, u punom radnom vremenu

UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

FIZIOTERAPEUT
• Stručna sprema – stručni dodiplomski studij fizioterapije
• Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika
• Probni rad – 6 mjeseci
U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u roku od godinu dana od dana primanja u radni odnos steknu diplomu o poznavanju istoga.
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku diplome/svjedožbe (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a ili preslik radne knjižice te Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima)
– dokaz o položenom stručnom ispitu za fizioterapeuta
– preslika važeće licence
– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu,
– dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika,

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr ; www.dom-umag.hr te oglasnim pločama Grada Umaga i HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

U Umagu , 18.02.2015. godine.