Na temelju članka 39. 40. 41. i 42. Zakona o ustanovama, članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, članka 26. i 27. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’ Umag , Upravno vijeće raspisuje dana 18.08.2014.

NATJEČAJ za izbor Ravnatelja/ice
Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’ Umag

Za Ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
– a ima hrvatsko državljanstvo
– Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
– Najmanje pet (5) godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri (3) godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju ili akademskom stupnju
– Da ne postoje zapreke za rad u djelatnosti socijalne skrbi, sukladno čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu se imenuje na mandat od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno izabran/na.

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:
– Diplomu o stručnoj spremi (dokaz o stručnoj spremi), preslika
– Potvrdu o radnom stažu u struci (preslika radne knjižice s podacima do 30.06.2014. i/ili elektronički zapis potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu)
– Životopis
– Vlastoručno potpisanu Izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (izvornik)
– Plan i program rada Doma za starije i nemoćne osobe za četverogodišnje poslovanje

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se Upravnom vijeću na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’ Umag,
ulica 154. brigade Hrvatske vojske 5, 52470 Umag,
s naznakom ‘Natječaj za Ravnatelja – ne otvaraj’

u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u
kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće
Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’