Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i članka 43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

  1. POMOČNI RADNIK

Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na nepuno određeno radno vrijeme za period do 31.12.2019. godine

UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

AD 1. POMOČNI RADNIK

  • Stručna sprema – završeno najmanje osnovnoškolsko obrazovanje i/ili srednjoškolsko obrazovanje
  • Probni rad – 3 mjeseca

Na natječaj se mogu prijaviti umirovljenici.

U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.

            Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi
  • dokaz o radnom stažu – potvrda HZMO-a
  • preslika vozačke dozvole
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od dana objave natječaja)

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos – ne otvaraj“

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja na oglasnim pločama Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i Grada Umaga te na internetskim stranicama Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc „ Umag www.dom-umag.hr, Grada Umaga www.grad-umag.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječajnog postupka u zakonskom roku.

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec

NATJEČAJ