Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19) i članka  43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

SOCIJALNI RADNIK
Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na određeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu, do povratka odsutne djelatnice ( na godinu dana)

UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:

            Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
AD 1. SOCIJALNI RADNIK
– Stručna sprema – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
– Posebni uvjeti – Posebni uvjeti – položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje talijanskog jezika
– Probni rad – 3 mjeseca

U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19).

U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.

            Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17,98/19 )  da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona;

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pozivaju se osobe iz čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 49. prethodno navedenog Zakona.

 Poveznica na Internet stranici Narodnih novina:
https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2021/84/1555

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećim poveznicama:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
odnosno
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 32/19;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:

  • životopis,
  • presliku osobne iskaznice,
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja), – obična preslika
  • ukoliko posjeduju, dokaz o položenom stručnom ispitu
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)- obična preslika
  • dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama EU ili uvjerenje o osposobljenosti za na računalu/tečaj informatike iz kojeg je vidljivo da su obuhvaćene osnove rada na računalu (Windows, Microsoft Word; Microsoft Exce, Outlook  ili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili studija iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike – obična preslika
  • dokaz o poznavanju talijanskog jezika – svjedodžbe svih razreda osnovne ili srednje škole u kojima je kao predmet položen talijanski jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju talijanskog jezika A1 stupnja – obična preslika 
  • elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca.

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos – ne otvaraj“

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.

Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Oglas je otvoren 30 (trideset) dana od dana objave na mrežnim stranicama

www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr; www.burza rada hr  te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“  Umag i  HZZ-a ispostava Umag.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječajnog postupka u zakonskom roku od dana isteka roka za podnošenje prijava sukladno odredbama Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99.  35/08,127/19.)

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.

NATJEČAJ SA PRIVOLOM