Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i članka 43. Statuta Doma i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
Dva (2) izvršitelja (m/ž) na puno određeno radno vrijeme od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

2. NJEGOVATELJ / ICA
Sedam (7) izvršitelja (m/ž) na puno određeno radno vrijeme u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

3. KUHAR / ICA
Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na puno određeno radno vrijeme u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

4. SPREMAČ / ICA
Jedan (1) izvršitelja (m/ž) na nepuno određeno radno vrijeme (4 sata dnevno), u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

5. PRALJA / GLAČARA
Dva (2) izvršitelja (m/ž) na puno određeno radno vrijeme u periodu od 26.01.2017. do 31.12.2017. godine
UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

AD 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR
• Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili stručni studij sestrinstva
• Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu
• Probni rad – 3 mjesec

AD 2. NJEGOVATELJ / ICA
• Stručna sprema – najmanje osnovnoškolsko obrazovanje i završen program osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba (u minimalnom trajanju od 600 nastavnih sati)
• Posebni uvjeti – poznavanje talijanskog jezika
• Probni rad – 3 mjeseca

AD 3. KUHAR/ICA
• Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje ugostiteljskog smjera za zanimanje kuhar
• Probni rad – 3 mjeseca

AD 4. SPREMAČ/ICA
• Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje
• Probni rad – 3 mjesec

AD 5. PRALJA/GLAČARA
• Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje
• Posebni uvjeti – položen osnovni program za stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
• Probni rad – 3 mjesec

U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje nemaju položen osnovni program za
stjecanje znanja o zaštiti od opasnih kemikalija uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
– životopis,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
– dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a te Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima)
– dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu
– dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika
– za radno mjesto medicinska sestra / tehničar – dokaz o položenom stručnom ispitu
– kandidati za radno mjesto medicinsku sestru / tehničara uz prijavu moraju dostaviti i presliku važeće licence
– za radno mjesto njegovatelj/ica – dokaz o završenom programu osposobljavanja za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba (u minimalnom trajanju od 600 nastavnih sati) odnosno Uvjerenje
– za radno mjesto pralja/glačara – dostaviti Potvrdu za obavljanje poslova s opasnim kemikalijama (rad s opasnim kemikalijama)

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma AG Umag i HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.