Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos
1.SOCIJALNI RADNIK
Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu

UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:

SOCIJALNI RADNIK
•Stručna sprema – završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
•Posebni uvjeti – položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu, poznavanje talijanskog jezika
•Probni rad – 6 mjeseci

U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi.
Za radno mjesto socijalnog radnika, mogu se kandidirati i osobe koje nemaju položen stručni ispit uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u zakonom propisanom roku.
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u roku od godinu dana od dana primanja u radni odnos steknu diplomu o poznavanju istoga.
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:

Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:
-životopis,
-presliku osobne iskaznice,
-presliku diplome/svjedožbe (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
-dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a te Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima)
-dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu,
-dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika,
-ukoliko posjeduju, dokaz o položenom stručnom ispitu, ukoliko ju posjeduju,

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.
Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr ; www.dom-umag.hr i HZZ-a ispostava Umag , te oglasnim pločama Grada Umaga i HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ravnateljica:
Diana Lekić, dipl. oec.