Natječaj za prijem u radni odnos na radno mjesto fizioterapeuta (m/ž)

         Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19) i članka  43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

 1. FIZIOTERAPEUT
  Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

UVJETI  ZA PRIJEM  U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete:
FIZIOTERAPEUT
– Stručna sprema – stručni dodiplomski studij fizioterapije
– Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika
– Probni rad – 6 mjeseci

U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19).
U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.

Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku diplome/svjedodžbe o završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
 • dokaz o radnom stažu – potvrda HZMO-a te i/ili Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima
 • dokaz o položenom stručnom ispitu  za fizioterapeuta
 • preslika važeće licence za fizioterapeuta
 • dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu
 • dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika 
 • položen vozački ispit „B“ kategorije ( preslika vozačke dozvole)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od dana objave natječaja).

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17, 98/19) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci.

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta  slati isključivo poštom na adresu:

Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
„Prijava po Natječaju za prijem u radni  odnos Fizioterapeut – ne otvaraj“

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave.Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Natječaj je otvoren 8  (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr  te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“  Umag i HZZ-a ispostava Umag.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ravnateljica Doma
Diana Lekić, mag. oec.

Poboljšanje kvalitete institucionalne skrbi za sve korisničke skupine u Istarskoj Županiji u 2019.godini“

Ovaj projekt sufinanciran je iz Proračuna Istarske županije za 2019. godinu

U cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge u Domu za starije i nemoćne osobe “Atilio Gamboc” Umag, kontinuirano se provodi zdravstvena skrb o korisnicima koji koriste uslugu smještaja u Domu te uslugu dnevnog boravka kao i programa pomoći u kući. U dosadašnjem poslovanju provode se i specijalistički pregledi i to : dr. psihijatra, fizijatra te liječnika obiteljske prakse, a namjera nam je i suradnja sa dr. urologom. U dosadašnjem poslovanju navedene usluge Dom financira iz vlastitih prihoda. Pregledi se vrše 2* tjedno ili 8*mjesečno. Trenutna popunjenost Doma je 103 korisnika od kojih 30 u stambenom dijelu, 65 korisnika u stacionaru te 8 korisnika koristi uslugu dnevnog boravka. Ukupna planirana sredstva projekta za 2019. godinu iznose 79.620,00 kn,  od čega iznos apliciranih sredstava na proračun Istarske županije iznosi  55.734,00 kn.

Po prijavljenom projektu, od strane Istarske županije, Domu je odobren iznos od 10.000,00 kn za 2019. godinu.

Glavni cilj projekta je poboljšanje stanja i kvalitete zdravstvene usluge korisnika u Domu te osiguravanje zdravstvene, primarne i sekundarne, zaštite korisnika te osiguravanje dostupnosti i pravovremenosti u pružanju specijalističkih usluga korisnicima u Domu, i to, urologa, fizijatra, psihijatra kao i usluga liječnika obiteljske medicine.  Aktivnu podršku prijavi Doma na ovaj natječaj Istarske Županije dao je Osnivač Doma, Grad Umag.

Sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske Županije, aktivnim učestvovanjem u ovom projektu dom  „Atilio Gamboc“ usklađuje svoje djelovanje za otkrivanje i sprečavanje kardiovaskularnih bolesti i drugih kroničnih bolesti, uključujući i depresije koje su prema statistici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) vodeće u smrtnosti populacije starije životne dobi.  Primjenjujući te podatke na Dom, navodimo da 40% korisnika usluga u domu ima dijagnosticiran neki oblik demencije, ostali boluju od kroničnih bolesti (diabetisa 45% korisnika, karcinom prostate 60% muških korisnika, posljedice moždanih udara 70% korisnika doma).

Zahvaljujemo Istarskoj županiji na odobrenim sredstvima koja će tokom 2019. godine biti utrošena u potpunosti za specijalističke usluge fizijatra, dok će ostale usluge ( specijalističke i obiteljske medicine) Dom financirati iz  vlastitih sredstava.

Međunarodni dan starijih osoba

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Dom ”Atilio Gamboc’ i Grad Umag, organizirali su prigodnu priredbu kojom su obilježili ovaj dan posvećen građanima treće životne dobi.

Proslava 100. rođendana

Najstarija korisnica  Doma ”Atilio Gamboc”  Umag, gđa Irma Chersevani, svoj životni jubilej proslavila je u četvrtak, 26. rujna 2019. godine, u krugu obitelji, stanara i djelatnika Doma.

Izlet vlakićem u Katoro

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, za korisnike  je organiziran poludnevni izlet  vlakićem u turistička naselja Katoro i Stella Maris, a na kojem su im se pridružili učenici  3. A. i 3.C. razreda Osnovne škole ”Marija i Lina”.

Odlazak korisnika na more

U Domu se sa mjesecom srpnjem počela odvijati omiljena ljetna aktivnost korisnika – odlazak na more.
Korisnici uživaju u doručku na plaži, tjelovježbi u bazenu s morskom vodom i kupanju.
Ova se aktivnost pratnji djelatnika i volontera odvija do tri puta tjedno u jutarnjim satima.

Izlet brodom

Ove godine Dom je obilježio 5. godišnjicu rada Doma, organizirajući za korisnike panoramski izlet brodom do naselja Crveni vrh.