Na temelju članka 39. 40. 41. i 42. Zakona o ustanovama, članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, članka 26. i 27. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’ Umag , Upravno vijeće raspisuje dana 03.07.2018.

NATJEČAJ
za za izbor i imenovanje Ravnatelja/ice
Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’ Umag

Ovim natječajem su propisani uvjeti i način provođenja postupka imenovanja Ravnatelja/ice Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag.

Ravnatelja/icu se imenuje na mandat od četiri (4) godine, a ista osoba može biti ponovno izabran/na.

Za Ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
– Da ima hrvatsko državljanstvo
– Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,
– najmanje pet (5) godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri (3) godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju ili akademskom stupnju
– Da ne postoje zapreke za rad u djelatnosti socijalne skrbi, sukladno čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeću dokumentaciju:
– Životopis
– domovnicu
– Diplomu o stručnoj spremi (dokaz o stručnoj spremi), preslika
– Potvrdu o radnom stažu ( zapis potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao i/ili preslika ugovora o radu)
– Potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju
– Vlastoručno potpisanu Izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (izvornik)

Pored navedenih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kandidati moraju dostaviti i prijedlog Programa rada Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag za četverogodišnje razdoblje.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:
Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag
Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5.
52470 Umag
sa naznakom ‘Prijava na natječaj za Ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ – ne otvaraj’

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim glasilima „Glas Istre“ i „La voce del popolo“, na oglasnim pločama Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag i Grada Umaga te na internetskim stranicama Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc „ Umag www.dom-umag.hr, Grada Umaga www.umag.hr i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječajnog postupka u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sukladno odredbama Zakona o ustanovama („Narodne Novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.)

Upravno vijeće
Doma za starije i nemoćne osobe ‘Atilio Gamboc’

NATJEČAJ